...

Условия за предостъпване на авторско право


   Картините в този сайт са със защитени авторски права. Те могат да бъдат ползвани след преотстъпване на права според съответния лиценз срещу заплащане.


Търговски лиценз — за търговска употреба


   Търговският лиценз предоставя на Лицензианта неизключително, непрехвърлимо право да се възползва от придобитата творба.

   Използването на снимката на картината, при търговски лиценз, е предмет на следните условия:

 1. Творбата не може да бъде директно или косвено лицензирана от Вас, продавана или препродавана, нито безплатно предоставяна или предлагана на трета страна за каквито и да било цели.
 2. Можете да ползвате творбата самостоятелно или да я включите в рамките на друго ваше произведение.
 3. Можете да ползвате творбата в рамките на ваше произведение за лични цели или за ваш клиент, който ви е поръчал да го създадете.
 4. Можете да включите творбата в рамките на произведение, което е създадено за препродажба от вас или вашия клиент (при условие, че единствено завършеното произведение се предлага за продажба и условията на продажба са:
  • Да се изисква от тези, които придобиват произведението да използват творбата само за лична употреба;
  • Забранява се препродажба на самото изображение на картината като самостоятелен елемент.
 5. Не можете да нарушавате целостта или манипулирате творбата без изрично позволение на Автора.
 6. Можете да показвате творбата и да давате достъп до нея за ползване от неограничен брой клиенти, във връзка с услуга през уеб сайт, която предоставяте от името на ваш клиент. Когато използвате творбата през уеб сайт, можете да направите неограничен брой копия, но трябва да сте сигурни, че вашите клиенти няма да възпроизвеждат или ползват творбата в друго приложение.
 7. Ако творбата е ползвана или включена в произведение/уеб сайт, няма ограничение в броя на копията/показванията, в което този продукт може да се възпроизвежда и разпространява.
 8. Срокът за ползване/тиражиране на творбата е една календарна година и се сключва писмен договор между двете страни.
 9. Възможно е да изискате Rights-Managed лиценз (частични изключителни права за определен период от време) над творбата, само след договаряне на условията с Автора.
 10. Лицензианта трябва да предостави на Автора информация за начина, по който възнамерява да използва творбата с търговска цел
 11. Лицензианта трябва да предостави на автора координатите на физическия или онлайн магазин, фирмата или точната локация за извършване на търговската дейност обвързана с използването на творбата.

В сила са следните ограничения


 1. Използване на творбата, като част от запазена марка или лого.
 2. Запис на творбата на твърд диск/DVD/CD/USB или друго устройство и да бъде препродавана.
 3. Използване на творбата заедно с порнографско, опозоряващо или друго незаконно или неморално съдържание или в случай, че по същия начин нарушава запазена марка на трета страна или интелектуална собственост.
 4. Използване на творбата, намесвайки личност с цел да създаде фалшива идентичност или да създаде недействителна личност или по някакъв начин е част от е клеветническо, порнографско или незаконно съдържание.
 5. Използване на творбата във финален продукт, който позволява крайния потребител да добие, размножава или даде достъп до Творбата като самостоятелен файл.

© Дамян Петров Арт. Всички права запазени.

   Всички изображения представени в този сайт са обект на авторското право и се изсква лиценз, за да бъдат възпроизвеждани на печат или онлайн. Всяко неразрешено използване на изображенията от този уебсайт е в нарушение на правилата за авторското право.

Каква е Твоята Оценка:
Shopping Cart
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.